Souhlas se zasíláním novinek

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Openplace s.r.o. PRO ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Tímto jako klient obchodní společnosti Openplace s.r.o., IČ: 250 82 451, se sídlem Mánesova 2530/3a, Říčany, PSČ 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48136 (dále také jen jako „Společnost“) souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu a způsobem níže uvedeným.

Na základě Vašeho souhlasu bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Vaše údaje bude Společnost zpracovávat za účelem zasílání novinek, pozvánek na akce, obchodních sdělení a recenzí, které se týkají Centra Na Fialce.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Současně Vás informujeme, že máte tato práva:

  • právo na přístup k osobním údajům (tj. na vydání potvrzení, zda Společnost osobní údaje klienta zpracovává nebo nikoliv, právo na doplňující informace, zejména o účelu a povaze zpracování a o zdrojích, ze kterých údaje pocházejí);
  • právo na opravu (tj. v případě, že se klient domnívá, že dochází ke zpracování neúplných nebo nesprávných údajů, má právo na opravu nebo doplnění těchto údajů);
  • právo na výmaz - právo být zapomenut (tj. v případech stanovených právním předpisem může klient požadovat výmaz svých osobních údajů);
  • právo na přenositelnost údajů k jinému správci (tj. subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Společnost o předání těchto údajů jinému správci);
  • právo na omezení zpracování (tj. v případě důvodů daných právními předpisy může subjekt údajů požadovat omezení zpracování);
  • právo vznést námitku (tj. vznést námitku proti zpracování);
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (tj. subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo). Společnost neprovádí žádné automatizované rozhodnutí bez vlivu lidského posouzení;
  • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat v případech daných právními předpisy);
  • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (tj. v případě porušení povinností má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, uoou.cz).

Společnost nikdy neposkytuje osobní údaje svých klientů třetím osobám s výjimkou plnění zákonných povinností a subjektům zajišťující technické rozesílání novinek, příp. spravujících informační technologie. Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat automatizovaně i manuálně jen za pomocí vlastních zaměstnanců anebo smluvních partnerů, kteří se podílejí na realizaci evidence a rozesílání novinek.

Bližší informace související se zpracováním Vašich osobních údajů naleznete v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“.

Kontaktujte nás

Mánesova 2530/3a
Říčany u Prahy 251 01

+420 323 606 157

Kontaktní formulář

Odběr novinek