Velká narozeninová soutěž Pětiletí

Pravidla naší velké narozeninové soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži.

Pravidla akce „Pětiletí”

(dále jen „Pravidla“)

 1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR AKCE

Pořadatelem a organizátorem akce „Pětiletí” (dále jen „Akce“) je společnost Openplace s.r.o., se sídlem Mánesova 2530/3a, 251 01 Říčany, IČO: 25082451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48136 (dále jen „Pořadatel“).

 1. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI

Akce se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná, je registrovaná u Pořadatele jako odběratel infomačního emailu, který rozesílá Pořadatel - tzv. newsletteru (dále jen „Newsletter“) a má u Pořadatele zřízený zákaznický účet.

Podmínkou účasti v Akci je podání elektronické přihlášky do Akce, a to prostřednictvím zaškrtnutí políčka „souhlasím se zařazením do soutěže“, které se nachází v nastavení preferencí pro zasílání Newsletteru nebo ve správě zákaznické karty na webových stránkách Pořadatele - www.nafialce.cz (dále jen „Políčko“). Pořadí účastníků Akce je zaznamenáno prostřednictvím interního softwarového systému Pořadatele.

Zaškrtnutím Políčka potvrzuje účastník, že splňuje podmínky pro účast v Akci.

 1. PRAVIDLA ZAPOJENÍ DO AKCE

Účastník se zapojí do Akce tím, že během níže uvedené doby zaškrtne Políčko. (Políčko je dostupné po přihlášení na webu nafialce.cz vpravo nahoře do "Správy zákaznické karty" a po kliknutí na jméno)

Pořadatel oznámí výhru účastníkovi na e-mail, který účastník před zaškrtnutím Políčka vyplnil jako e-mail určený na zasílání Newsletteru.

 1. ODMĚNA

Pokud účastník Akce bude v pořadí dle níže uvedeného soupisu získá odměnu, která mu bude do 30 dnů po ukončení Akce předána v podobě voucheru na adrese Centra Na Fialce po individuální domluvě v otevíracích hodinách Centra na Fialce. Voucher bude vystaven na jméno a příjmení předmětného účastníka (kromě voucheru na konzumaci v café & bistro provozovaném Pořadatelem). Převzetí voucheru účastník Pořadateli písemně potvrdí.

 a) 75., 105., 500., 900. a 2000. účastník – získá voucher na měsíční vstup do kina, které provozuje Pořadatel v centru Na Fialce zdarma a jedno střední menu (střední nápoj a střední slaný popcorn v Cinebaru (který se nachází u kina) provozovaném Pořadatelem zdarma ke každé návštěvě (nejvýše však jednou denně),

b) 5., 150., 350., 750. a 1250. účastník – získá voucher na měsíční neomezený vstup do bazénu a sauny provozované Pořadatelem v centru Na Fialce zdarma,

c) 100., 205., 700., 1100. a 1500. účastník – získá voucher na konzumaci v café & bistro provozovaném Pořadatelem ve výši 500 Kč (včetně DPH). Voucher se může uplatnit pouze jedenkrát. V případě nižší celkové kupní ceny za uvedené se zbytek odměny nevyplácí.

d) 95., 305., 650., 1000. a 1450. účastník – získá voucher na pololetí vybraného kroužku zdarma, kterého se lze účastnit v Centru na Fialce. Výběr bude omezen pouze na kroužky s volnou kapacitou, a to v době výběru kroužku.

e) 50., 250., 450., 850. a 1750. účastník – získá voucher na vstup na skupinové lekce cvičení, kterých se lze účastnit v Centru na Fialce zdarma po dobu jednoho měsíce.

Účastník je povinen u Pořadatele uplatnit předmětnou odměnu nejpozději do 31.12.2018

(dále jen „Odměna“).

 

 1. DOBA PLATNOSTI AKCE

Přihlášky do Akce je možné podávat v době od 20. 6. 2018 od 00:01 hod. do 31. 8.2018 23:59 hod prostřednictvím zaškrtnutí Políčka .

Účastník je povinen u Pořadatele uplatnit Odměnu nejpozději do 31. 12. 2019 (pokud v Pravidlech není uvedeno jinak), s tím že po uvedeném termínu nebude možné Odměnu u Pořadatele uplatnit. V případě, že si v uvedené době účastník odměnu neuplatní, ztrácí na ni právo.

 1. VYLOUČENÍ Z AKCE

Z Akce jsou vyloučeni všichni, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení účastníka, u něhož je dáno důvodné podezření, že porušil Pravidla nebo se dopustil jiného podvodného jednání v souvislosti s účastí v Akci. Vyloučením z Akce ztrácí účastník právo na využití Odměny Akce se nemůžou účastnit zaměstnanci Pořadatele a zaměstnanci Centra Na Fialce o.p.s., IČO: 02637286.

 

 1. DALŠÍ

Odměny v této Akci nelze směnit za hotovost. Není možné požadovat vydání jiné odměny, než která je Pořadatelem stanovena. Nárok na odměnu není převoditelný na jinou osobu. Účastníci nejsou oprávněni vymáhat odměnu právní cestou. V případě pochybností při uplatňování voucheru je Pořadatel oprávněn ověřit totožnost předmětného účastníka.

Účastník se může účastnit Akce pouze jedenkrát, tj. uplatnit pouze jeden voucher (pět voucherů v případě Odměny 4c – café & bistro).

Zapojením do Akce každý Účastník uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů
(a to na základě samostatného dokumentu – Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků soutěží) za účelem zajištění průběhu soutěže, předání výhry výhercům a uvedení osobních údajů v anonymizovaném formátu na facebookovém profilu Pořadatele (formát – jméno a první písmeno příjmení). Pro tyto účely bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně do doby ukončení Akce. Souhlas se zpracováním osobních údajů vážící se k účelu uvedenému v tomto bodě je dobrovolný a může být účastníkem kdykoliv odvolán. Odvolání souhlasu před odběrem Odměny bude mít za následek vyloučení účastníka z Akce, včetně ztráty oprávnění převzít si Odměnu. Odvolání souhlasu nemá vliv na pořadí účastníků Akce. Účastník Akce má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto bodu práva popsaná v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách Pořadatele.

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel Akce, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Akcí. Tato Pravidla jsou v rámci Akce považována za jediná úplná a konečná.

Úplná Pravidla Akce jsou po celou dobu Akce k dispozici na webových stránkách Pořadatele - www.nafialce.cz, jakož i v jeho sídle.

Účast v Akci je dobrovolná a účastník svou účastí v Akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo Akci zrušit, případně upravit její Pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách Pořadatele - www.nafialce.cz.

Tato Pravidla, Akce a právní vztahy mezi Pořadatelem a účastníky Akce se řídí právním řádem České republiky.

V Říčanech, dne 18.6. 2018

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka soutěže, která je organizována obchodní společností Openplace s.r.o.

 

Tímto jako účastník soutěže, která je organizována obchodní společnosti Openplace s.r.o., IČ: 250 82 451, se sídlem Mánesova 2530/3a, Říčany, PSČ 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48136 (dále také jen jako „Společnost“), nebo je organizována mediálním partnerem Společnosti, souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu a způsobem níže uvedeným a dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytla svému mediálnímu partnerovi.

Na základě Vašeho souhlasu bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Vaše údaje bude Společnost zpracovávat za účelem zajištění průběhu soutěže, předání výhry výhercům.

Na základě Vašeho souhlasu bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Vaše údaje bude Společnost zpracovávat za účelem zasílání novinek, pozvánek na akce, obchodních sdělení a recenzí, které se týkají Centra Na Fialce.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Současně Vás informujeme, že máte tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (tj. na vydání potvrzení, zda Společnost osobní údaje klienta zpracovává nebo nikoliv, právo na doplňující informace, zejména o účelu a povaze zpracování a o zdrojích, ze kterých údaje pocházejí);
 • právo na opravu (tj. v případě, že se klient domnívá, že dochází ke zpracování neúplných nebo nesprávných údajů, má právo na opravu nebo doplnění těchto údajů);
 • právo na výmaz - právo být zapomenut (tj. v případech stanovených právním předpisem může klient požadovat výmaz svých osobních údajů);
 • právo na přenositelnost údajů k jinému správci (tj. subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Společnost o předání těchto údajů jinému správci);
 • právo na omezení zpracování (tj. v případě důvodů daných právními předpisy může subjekt údajů požadovat omezení zpracování);
 • právo vznést námitku (tj. vznést námitku proti zpracování);
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (tj. subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo). Společnost neprovádí žádné automatizované rozhodnutí bez vlivu lidského posouzení;
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat v případech daných právními předpisy);
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (tj. v případě porušení povinností má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, uoou.cz).

Společnost nikdy neposkytuje osobní údaje účastníků soutěže třetím osobám s výjimkou plnění zákonných povinností. Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat automatizovaně i manuálně jen za pomocí vlastních zaměstnanců anebo smluvních partnerů, kteří se podílejí na realizaci soutěže.

Bližší informace související se zpracováním Vašich osobních údajů naleznete v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“.

Kontaktujte nás

Mánesova 2530/3a
Říčany u Prahy 251 01

+420 323 606 157

Kontaktní formulář